политика за приватност

Privacy policy

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА КЛИЕНТИ И ИДНИ КУПУВАЧИ
(Статус мај 2018 година, верзија бр 1)
Ние сериозно ја сфаќаме заштитата на податоците и ве информираме овде како ги обработуваме вашите податоци и кои се вашите соодветни побарувања и права според соодветните регулативи за заштита на податоците.


АРХИВА ЗА ПРИВАТНИ ИЗЈАВИ

1. КОНТРОЛА НА ПОДАТОЦИТЕ И ДЕТАЛИ ОД КОНТАКТИТЕ ШТО СЕ ПОВРЗАНИ 

Контролер на податоци
Мазда Австрија ГмБХ
Ул. „Ернст-Диез-ул“ 3
9020 Клагенфурт
Австрија
 
Е-пошта:

info@mazda.mk

2. ЦЕЛИ И ПРАВНА Основа за обработка на вашите податоци
Ние ги обработуваме личните податоци во согласност со одредбите на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR), согласно националното законодавство за заштита на податоците и другите применливи одредби за заштита на податоците (деталите се дадени во продолжение). Деталите за кои податоци се обработуваат и како се користат, во голема мерка зависи од бараните услуги или договорените во секој случај. Дополнителни детали или дополнувања за целите на обработката на податоците може да се најдат во соодветните документи за договорот, формулари, изјава за согласност и / или други информации што ви се дадени (на пр. Во контекст на употребата на нашата веб-страница или нашите услови и услови) . Покрај тоа, овие информации за заштита на податоците може да се ажурираат од време на време, како што можете да дознаете од нашата веб-страница.

2.1 ЦЕЛИ ПОСТАВЕНИ ДО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕДГОВОРНИ МЕРКИ (ЧЛЕН 6, СЕКЦИЈА 1 Б од БДПР)

Обработката на личните податоци се врши со цел да се извршат нашите договори со вас и извршувањето на вашите нарачки особено, обработката на тој начин служи за обезбедување на гаранција на производителот, опционално продолжена гаранција, помош на патот, помош на Mazda Care Service, одржување на Digital Сервисна евиденција, процеси за добра волја, програми за бонуси за хендикепирани лица, субвенции за финансирање на возила и др. Преработката на лични податоци се врши, како и да се спроведат мерки и активности во рамките на преддоговорните односи, д. г со перспективи кои бараат тест погон. Според вашите нарачки ги обезбедуваме потребните услуги, мерки и активности. Ова во суштина вклучува комуникација поврзана со договорите, веродостојноста на трансакциите, нарачките и другите договори, како и контролата на квалитетот со соодветна документација, поплаки, постапки за гаранција и добра волја, мерки за контрола и оптимизирање на деловните процеси, како и исполнување на општи должности за грижа, контрола и надзор од страна на здружени компании (на пр. матична компанија); следење на производот, одржување на производот - и безбедност на сообраќајот на патиштата (на пр. со кампањи за потсетување и услуги), како и развој и подобрување на производот, статистички проценки за корпоративно управување, снимање и контролирање на трошоците, известување, внатрешна и надворешна комуникација, управување со вонредни состојби, сметководство и данок проценка на оперативни услуги, управување со ризик, тврдење на правни побарувања и одбрана во случај на правни спорови; обезбедување на ИТ безбедност (меѓу другото, систем и тестови за разумност) и општа безбедност, вклучително и безбедност на градење и растително ниво, обезбедување и вршење домашна власт (на пр. преку контроли за пристап)) гарантирање на интегритетот, автентичноста и достапноста на податоците, спречување и испитување на криминал прекршоци; контрола од надзорни тела или надзорни органи (на пр. ревизија).


2.2 ЦЕЛИ ВО РАМКА НА ПРАВНИ ИНТЕРЕСИ НА НАШИОТ ДЕЛ ОД ИЛИ ТРЕТИ ПАРТИИ (ЧЛЕН 6, СЕКЦИЈА 1Ф од БДПР)

Над и пред реалното исполнување на (пред) спогодбата, ние ги обработуваме вашите податоци секогаш кога тоа е неопходно за да се заштитат легитимните интереси на наши или на трети страни, особено за следниве цели:
Рекламирање или истражување на пазарот и мислењето, колку што не сте се спротивставиле на употребата на вашите податоци;
Добивање информации и размена на податоци со кредитни агенции каде ова го надминува нашиот економски ризик;
Испитување и оптимизација на процесите за анализа на потребите;
Понатамошен развој на услуги и производи, како и постојни системи и процеси;
Откривање на лични податоци во рамките на соодветната внимателност во текот на преговорите за продажба на компании;
За споредба со европските и меѓународните анти-терористички списоци, се додека ова надминува законските обврски;
Збогатување на нашите податоци, со користење или истражување на јавно достапни податоци;
Статистичка проценка или анализа на пазарот;
На репер;
Тврдење на правни побарувања и одбрана во правни спорови кои не се директно припишани на договорните односи;
Ограничената обработка на податоците, доколку бришењето не е можно или е можно само со несразмерно голем напор заради посебниот вид на складирање;
Развој на системи за бодување или автоматски процеси на донесување одлуки;
Превенција и истрага на кривични дела, ако не исклучиво за исполнување на законските услови;
Изградба и поставување на сигурност (т.е. со помош на контрола на пристап и видео надзор), се додека ова ги надминува општите должности на грижа;
Внатрешни и надворешни истраги, безбедносни прегледи;
Било кој мониторинг или снимање на телефонски разговори за целите на контрола на квалитетот и обука;
Зачувување и одржување на сертификати од приватно-правна или службена владина природа;
Заплената и остварување на домашна надлежност со соодветни мерки, како и видео надзор за заштита на нашите клиенти и вработени, како и за обезбедување докази во случај на кривични дела и нивно спречување.

2.3 ЦЕЛИ ВО РАМКАТА НА ВАШATA СОДРЖИНА (Чл. 6, ОДДЕЛ 1 А од БДПР)

Вашите лични податоци можат да бидат обработени и за одредени цели (на пр. Употреба на комуникациски системи во компанијата за приватни цели; фотографии / видеа од вас за објавување на Интранет / Интернет), вклучително како резултат на вашата согласност. Како правило, можете да ја повлечете оваа согласност во секое време. Ова важи и за одземање на изјавите за согласност што ни беа издадени пред да стапи на сила на БДПР, односно пред 25.05.2018 година. Засебно ќе бидете информирани за последиците од одземањето или одбивањето да дадете согласност во соодветниот текст на согласност.
 
Општо земено, одземањето на согласност се однесува само на иднината. Обработката што се одвива пред да се издаде согласност не е засегната од таквите и останува законски

2.4 Цели кои се однесуваат на придржување кон статутарните побарувања+B56 (чл. 6, дел 1 В од БДПР) ИЛИ ВО ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС (чл. 6, ОДДЕЛ 1 Е од БДПР)

Исто како и секој учесник што учествува во деловниот живот, ние исто така подлежиме на голем број законски обврски. Овие првенствено се законски барања (на пр. трговски и даночни закони), но исто така и доколку се применуваат закон за надзор или други барања утврдени од владините органи. Целите на обработката исто така може да вклучуваат проверки на идентитет и старост, спречување на измама и перење пари (на пр. Споредби со европски и меѓународни листи за борба против тероризмот), усогласеност со обврските за контрола и известување според даночните закони, како и архивирање на податоците за целите за заштита на податоците и безбедноста на податоците, како и за целите на ревизии од даночни советници / ревизори, фискални и други владини органи. Покрај тоа, може да биде неопходно да се откриваат лични податоци во рамките на официјалните мерки на владата / судот за собирање докази, спроведување на законот и кривично гонење или задоволување на побарувањата од граѓанското право.

3. КАТЕГОРИИ НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ, ДОКОЛКУ НЕ ДОБИВАМЕ ПОДАТОЦИ ДИРЕКТНО ОД ВАС, ИЛИ ОД САМИОТ ИЗВОР

Доколку е потребно за договорниот однос со вас и активностите извршени од вас, можеме да обработиме податоци што законски ги добиваме од нашата овластена мрежа „Мазда“, или други компании (на пр. Осигурителни компании, даватели на финансирање) или други трети страни (Кредитни агенции, адреса на издавачи ) Покрај тоа, ние обработуваме лични податоци што законски ги собравме, добивме или стекнавме од јавно достапни извори (како на пр., Трговски регистри и регистри на здруженија, граѓански регистри, печат, интернет и други медиуми) доколку е тоа потребно и ние им е дозволено да ги обработуваат овие податоци во согласност со законските одредби.
Лични податоци (име, датум на раѓање, место на раѓање, националност, брачен статус, занимање / трговија и споредливи податоци, лице за контакт, возач и слични податоци)
Податоци за контакт (адреса, адреса на е-пошта, телефонски број и слични податоци)
Учители и лекции
Податоци за адреса (податоци за регистрација на популацијата и споредливи податоци)
Возачка дозвола или лична карта,
Потврда за плаќање / потврда за покритие за банка и кредитни картички
Информации за вашата финансиска состојба (податоци за кредитната способност, вклучувајќи бодување, т.е. податоци за проценка на економскиот ризик)
Историја на клиенти
Технички податоци за возилото, вклучително и дијагностички податоци
Информации за одржување и поправка
Податоци за вашата употреба на телемедија понудени од нас (на пр. Време на пристап до нашите веб-страници, апликации или билтени, кликнати страници / врски од нас или записи и споредливи податоци)
Податоци за видео

4. ПРИМАЧИ ИЛИ КАТЕГОРИИ НА ПРИМАЧИ НА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Во нашата компанија, вашите податоци ги добиваат оние внатрешни канцеларии или организациони единици коишто треба да ги исполнат нашите договорни и законски обврски или кои бараат такви податоци во рамките на обработка и спроведување на нашите легитимни интереси.
Вашите податоци се откриваат / предаваат на надворешни канцеларии и лица само
Во врска со извршувањето на договорот;
За целите каде што сме должни или имаме право да даваме информации, нотификација или пренасочување на податоците (на пр. Здружение за осигурување од одговорност на работодавачот, шеми за здравствено осигурување, фискални органи) со цел да ги исполниме законските барања или кога испраќањето на податоците е во јавен интерес (види број 2,4);
Онолку колку што надворешните компании што обезбедуваат услуги нарачани од нас ги обработуваат податоците како обработувачи на договор или странки кои преземаат одредени функции (на пр. Даватели на услуги за помош на патот, опционална проширена гаранција, Mazda Care Service, како и даватели на лизинг и финансирање) надворешни центри за податоци, поддршка и одржување на ИТ апликации, архивирање, обработка на документи, услуги на телефонски центри, услуги за усогласување, контролирање, скрининг на податоци за цели на перење пари, валидација на податоци и заштита на податоци. проверка на веродостојност, уништување на податоци, набавки / набавки, администрација на клиенти, продавници за пишување, маркетинг, медиумска технологија, истражување, контрола на ризик, наплата, наплата, телефонија, управување со веб-страници, услуги за ревизија, кредитни институции, фабрики за печатење или ком - компании за отстранување на податоци, курирски услуги, логистика);
Како резултат на нашиот легитимен интерес или легитимниот интерес на третата страна во рамките на целите наведени под бројот 2.2 (на пр. На државните органи, кредитни агенции, агенции за собирање, адвокати, судови, проценители, компании кои припаѓаат на групни компании и тела и контролни инстанци);
Ако ни дадовте согласност за пренесување на податоци на трети страни
Покрај тоа, ќе се воздржиме од пренесување на вашите податоци на трети лица, ако не ве информиравме за нив одделно. Ако ние провисираме даватели на услуги во рамките на обработка на нарачката, вашите податоци ќе бидат предмет на безбедносните стандарди пропишани од нас, со цел соодветно да ги заштитат вашите податоци. Во сите други случаи, примателите можат да ги користат податоците само за цели за кои податоците им биле испратени.

5.ДОЛЖИНА НА ВРЕМЕ ЗА КОЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ СЕ ЧУВААТ

Ние ги обработуваме и чуваме вашите податоци за времетраењето на деловните односи. Ова исто така вклучува иницирање на договор (преддоговорни правни односи) и извршување на договор.
Над и над ова, ние сме предмет на различни обврски за задржување и документирање, кои произлегуваат, меѓу другото, од законот за трговски или даноци. Периодите и роковите за задржување и / или документацијата предвидени во нив се до десет години по истекот на договорниот однос или однапред договорен правен однос.
Покрај тоа, посебните законски одредби може да бараат подолго задржување. (на пр. нашата обврска да ги следиме нашите производи до крајот на животот на возилото за да можеме да иницираме кампањи за потсетување или сервиси доколку е потребно.)
Доколку податоците веќе не се потребни за исполнување на договорни или законски обврски и права, тие редовно се бришат, освен ако нејзината понатамошна обработка - за ограничен период - е неопходна за да се исполнат целите наведени под број 2.2 заради преголем легитимен интерес. Ваквиот најголем легитимен интерес се смета дека е случај, на пример, ако не е можно да се избришат податоците како резултат на специјалниот вид на складирање или такво е можно само со неразумно голем трошок и се исклучува обработка за други намени со соодветни технички и организациски мерки.

6. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ТРЕТА ЗЕМЈА ИЛИ ОД СТРАНА НА МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Податоците се пренесуваат до канцелариите во земји надвор од Европската економска зона ЕУ / ЕЕА (т.н. трети држави) кога и да е потребно за исполнување на договорна обврска кон вас (на пр. Ако сте испратени во друга земја), тоа се бара со закон ( на пр. обврски за известување според даночните закони), таков е во легитимен интерес од нас или трето лице или вие ни издадовте согласност за таквите.
Во исто време, вашите податоци можат да бидат обработени во трета земја, вклучително и во врска со вклучување на давателите на услуги во рамките на обработката на нарачката. Ако не донесе решение од Комисијата на ЕУ за присуство на разумно ниво на заштита на податоците за соодветната земја, ние гарантираме дека вашите права и слободи ќе бидат разумно заштитени и загарантирани во согласност со барањата за заштита на податоците на ЕУ преку договорни договори до овој ефект. Ние ќе ви овозможиме детални информации на барање.
Можете да побарате информации за соодветните или разумни гаранции и за можноста, како и каде да добиете копија од овие од службеникот за заштита на податоци на компанијата или од одделот за човечки ресурси надлежен за вас.

7. ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ВОЗИЛОТО

Електронските единици за контрола се инсталирани во вашето возило. Овие контролни единици обработуваат податоци што, на пример, ги добиваат од сензорите за возила, се генерираат себеси или разменуваат едни со други. Некои контролни единици се потребни за безбедно работење на вашето возило, други ви овозможуваат поддршка додека возите (системи за асистенција на возачот) или овозможуваат удобност или инфозабавни функции.
Општи информации за обработка на податоци во возилото се дадени подолу. Дополнителни информации во врска со кои специфични податоци се собираат и чуваат во вашето возило и се пренесуваат на трети страни, и за каква цел може да се најдат под насловот „заштита на податоците“ во соодветните упатства за работа, каде што се прават директни врски до погодените функционални спецификации. Овие упатства за работа се исто така достапни на Интернет и, во зависност од конфигурациите на возилото, во дигитален формат на возилото.
Лични референци
Секое возило се идентификува со единствен матичен број на возило. Овој идентификациски број на возилото може да се следи за сегашните и поранешните сопственици на возилото. Податоците собрани од возилото исто така може да се проследат на сопственикот или возачот на возилото со други средства, на пр., Регистарска табличка.
Податоците генерирани или обработени од контролните единици, според тоа, можат да бидат лични податоци или, под одредени околности, може да бидат лични податоци што може да се идентификуваат. Во зависност од какви податоци се достапни за возилото, може да биде можно да се извлечат заклучоци во врска со, на пример, однесувањето на вашето возење, вашата локација или вашата рута или моделите на потрошувачка.
Вашите права во однос на заштитата на податоците
Според сегашниот закон за заштита на податоците, имате одредени права во однос на компаниите кои ги обработуваат вашите лични податоци.
Соодветно на тоа, имате право да побарате сеопфатно откривање на информации, бесплатно, во однос на производителот и трети страни (на пр., Нарачани услуги за дефекти или работилници, даватели на услуги на онлајн на возилото), под услов тие да ги зачувале личните податоци што се однесуваат на вас. Може да побарате информации во врска со тоа кои податоци се зачувани за вас, за која цел и потеклото на тие податоци. Вашето право на информации, исто така, се протега на трансфер на податоци на други трети страни.
Податоците, кои се ексклузивно складирани локално на возилото, може да се видат со стручна помош, на пр., Во работилница за возила, за возврат за плаќање доколку е соодветно.
Правни барања во врска со откривањето на податоците
Онолку колку што постојат законски регулативи, производителите се должни да ги објават информациите зачувани од нив, по барање на јавните власти, во обемот што се бара од случај до случај (на пр., Кога се истражува кривично дело).
 
На јавните власти им е дозволено исто така да ги прочитаат податоците од возилата во специфични случаи, во рамките на важечкиот закон. На пример, во случај на несреќа, информациите можат да се прочитаат од единицата за контрола на воздушните перничиња за да се разјаснат околностите на несреќата.
Оперативни податоци за возилото
Контролните единици обработуваат податоци со цел да управуваат со возилото.
Овие вклучуваат, на пример:
Информации за состојбата на возилото (на пр., Брзина, забавување, странично забрзување, брзина на тркалото, индикатор за употреба на безбедносните ремени),
услови на животната средина (на пр. температура, сензор за дожд, сензор за растојание)
 
Овие податоци генерално се непостојани и не се чуваат надвор од работното време и се обработуваат само на самото возило. Контролните единици често содржат медиуми за чување податоци. Овие може да се користат за да се документираат, привремено или трајно, информации за состојбата на возилото, стресот на компонентата, барањата за одржување и технички настани и дефекти.
Следниве информации можат да бидат зачувани, во зависност од техничката конфигурација:
Услови за работа на компонентите на системот (на пр., Нивоа на полнење, притисоци во гумите и статусот на батеријата),
Дефекти и дефекти во важни системски компоненти (на пр. Осветлување и сопирачки),
Одговор на системот на вонредни ситуации при возење (на пр., Распоредување воздушна кеса, активирање на системи за контрола на стабилноста),
Информации за настани во кои возилото е оштетено,
За електрични возила, состојба на полнење на високонапонската батерија и проценетиот опсег на возилото.
Во конкретни случаи (на пр., Ако возилото открило дефект), може да биде потребно да се складираат податоци што нормално би биле нестабилни.
Ако користите услуги (на пр., услуги за поправка и одржување), можно е, доколку е потребно, да ги прочитате и да ги користите зачуваните оперативни податоци заедно со идентификацискиот број на возилото. Податоците од возилото можат да бидат прочитани од вработените во мрежата „Мазда“ (на пр. Овластени работилници, производител) или од трети страни (на пр., Услуги за дефекти, независни продавници за поправка). Истото важи и за случаи на гаранција и мерки за обезбедување на квалитет.
Податоците обично се читаат преку задолжителната врска со ОББ (дијагностика на теренот) на возилото. Прочитаните податоци за работењето ги документираат техничките услови на возилото или на поединечните компоненти и помагаат при дијагностицирање на дефекти, усогласеност со гаранциите и подобрување на квалитетот. Овие податоци, особено информации во врска со стресот на компонентата, технички настани, грешки во работењето и други грешки се пренесуваат на производителот, доколку е потребно, заедно со идентификацискиот број на возилото. Покрај тоа, одговорноста на производот спаѓа во одговорност на производителот. За таа цел, производителот користи оперативни податоци надворешни за возилата, на пример, кампањи за отповикување. Овие податоци исто така може да се користат за да се проверат законските гаранции на клиентот и побарувањата за гаранција на производителот.
Меморијата за грешка на возилото може да ја постави операторот за време на работата за поправка и одржување или на ваше барање.
Удобности и инфозабавни функции
Можете да ги чувате поставките за комфор и прилагодувањата на возилото и да ги менувате / ресетирате истите во секое време.
Во зависност од конфигурациите на возилото, може да вклучуваат:
Поставки за положба на седиштето и воланот,
Прилагодувања на шасијата и поставките за климатизација,
Прилагодувања како што е осветлување на ентериер.
Вие исто така можете да вклучите податоци во инфозабавните функции на возилото сами во контекст на избраната конфигурација.
Во зависност од конфигурациите на возилото, може да вклучуваат:
Мултимедијални податоци, на пример, музика, филмови или фотографии за репродукција во интегриран мултимедијален систем,
Податоци за адресари за употреба во врска со интегриран систем без раце или интегриран систем за навигација,
Влегуваат дестинации за навигација,
Податоци кои се однесуваат на употреба на Интернет услуги.
Овие податоци за функции за удобност и инфозабава може да се чуваат локално на возилото или може да се наоѓаат на уред што сте го поврзале со вашето возило (на пример, паметен телефон, USB стап или MP3 плеер). Под услов сами да ги внесете овие податоци, ќе можете да ги избришете во секое време.
Преносот на овие податоци од возилото е исклучиво на ваше барање, особено во врска со поставките што сте ги одбрале кога користите Интернет услуги.
Интеграција на паметни телефони, на пример, играње со Android Auto или Apple автомобил
Ако вашето возило е соодветно опремено, ќе можете да го поврзете вашиот паметен телефон или друг мобилен уред со возилото, така што ќе можете да го контролирате користејќи ги интегрираните контролни елементи во рамките на возилото. Сликите и звуците од паметните телефони можат да се емитуваат преку мултимедијалниот систем на возилото. Во исто време, специфичните информации се пренесуваат на вашиот паметен телефон. Во зависност од видот на интеграција, ова може да вклучува податоци за локацијата, дневен / ноќен режим и други општи информации за возилото. Ве молиме запознајте се со упатствата за работа за системот за возила / инфозабава.
Интеграција овозможува да се користат избрани апликации за паметни телефони, на пример, навигација или репродукција на музика. Понатамошна интеракција помеѓу паметниот телефон и возилото не се одвива, особено, активен пристап до податоците за возилото. Природата на понатамошна обработка на податоци ја утврдува давателот на апликација. Дали и кои поставки можат да се користат зависи од одредена апликација и оперативниот систем на вашиот паметен телефон.
Интернет услуги
Ако вашето возило е опремено со безжична мрежна врска, ова овозможува размена на податоци помеѓу вашето возило и другите системи. Безжичната врска е овозможена со помош на единицата за пренос и примање, која е специфична за возилото или преку мобилен терминал (на пример, паметен телефон) што сте го инсталирале. Функциите преку Интернет можат да се користат преку оваа мрежна врска. Овие вклучуваат услуги преку Интернет и апликации (апликации) што ви ги дава производителот или друг провајдер.
Услуги што ги дава производителот
За нашите онлајн услуги, соодветните функции се опишани од Mazda на соодветно место (на пр., Во упатствата за работа и / или на веб-страницата за Mazda специфични за земјата) и се обезбедени заедно со придружните информации за заштита на податоците. Личните податоци може да се користат за да се обезбедат мрежни услуги. Размената на податоци за оваа намена се одвива преку заштитена врска, на пример, користејќи ги ИТ системите наменети за ова. Покрај обезбедувањето услуги, прибирањето, обработката и користењето лични податоци се одвива исклучиво врз основа на законска дозвола, на пример, во случај на системи за итни повици што се бараат со закон, со договорна согласност или одобрение. .
Можете да ги активирате или деактивирате услугите и функциите (понекогаш наплатливи) во возилото, а понекогаш дури и целата безжична врска. Функциите и услугите што се бараат со закон, како што се системите за итни повици, се исклучени од ова.
Услуги од трети лица
Ако изберете да ги користите онлајн услугите на други даватели на услуги (трети страни), овие услуги се под одговорност на соодветниот провајдер и подлежат на нивните услови за заштита на податоците и условите за користење. Производителот генерално нема влијание во однос на разменетата содржина на овој начин.
Ве молиме, информирајте се за природата, обемот и целта во однос на прибирањето и користењето лични податоци во контекст на услуги од трети лица од соодветниот давател на услуги.

8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Ако се исполнети одредени услови, можете да ги тврдите вашите права за заштита на податоците против нас
Така, имате право да добивате информации од нас за податоците собрани за вас во согласност со правилата на Член. 15 од БДПР
Доколку барате, ние ќе ги исправиме податоците зачувани на вас во согласност со чл. 16 од БДПР ако таквите податоци не се точни или недостатоци.
Доколку сакате, ние ќе ги избришеме вашите податоци во согласност со принципите на Член. 17 од БДПР, доколку таквото не е спречено со други законски одредби (на пр. Законски обврски за задржување или рестриктивите утврдени во § 35 од германскиот закон за заштита на податоци на германски јазик (БДСГ)) или преголем интерес од наша страна (на пр. , да ги браниме нашите права и побарувања)
Имајќи ги предвид предусловите утврдени во чл. 18 од БДПР, можете да побарате да ја ограничиме обработката на вашите податоци.
Покрај тоа, можете да поднесете приговор за обработка на вашите податоци во согласност со чл. 21 од БДПР, како резултат на што треба да престанеме со обработка на вашите податоци. Ова право на приговор се применува само ако многу посебни околности ја карактеризираат вашата лична состојба, при што правата на нашата компанија може да се спротивставуваат на вашето право на приговор.
Вие исто така имате право да ги примате вашите податоци во согласност со аранжманите утврдени во чл. 20 од БДПР во структуриран, вообичаен и машински читлив формат или ги пренесува таквите податоци на трета страна.
Освен тоа, имате право да одземете согласност што ни е дадена за да обработуваме лични податоци во секое време, ефективно во иднина (видете број 2.3).
Информации за вашата финансиска состојба (податоци за кредитната способност, вклучувајќи бодување, т.е. податоци за проценка на економскиот ризик)
Покрај тоа, имате право да поднесете тужба до супервизорски орган за заштита на податоците (член 77 од БДПР). Меѓутоа, препорачуваме прво прво да испраќате поплака до нашиот службеник за заштита на податоците.
Секогаш кога е можно, вашите апликации за остварување на вашите права треба да бидат испратени во писмена форма на адресата наведена погоре или да се адресираат директно до нашиот службеник за заштита на податоците.

9. ОПСЕГ НА ВАШИТЕ ОБВРСКИ ДА НИ ГИ ОБЕЗБЕДИТЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Потребно е само да дадете податоци што се неопходни за започнување и извршување на деловниот однос или за преддоговорни односи со нас или колекцијата на која се бараат со закон. Без овие податоци, ние генерално не сме во состојба да го склучиме договорот или да продолжиме да ги извршуваме таквите. Ова исто така може да се однесува на податоците што се бараат подоцна во рамките на договорниот однос. Ако бараме податоци од вас погоре и пошироко, вие ќе бидете информирани за волонтерската природа на информациите одделно.

10. ПРИСУСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНА ОДЛУКА ВО ПОЕДИНЕЧНИ СЛУЧАИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПРОФИЛИРАЊЕ)

Ние не користиме чисто автоматизирана постапка за одлучување, како што е наведено во член 22 од БДПР. Ако во иднина организираме таква постапка во поединечни случаи, ние ќе ве информираме согласно досега, доколку тоа се бара со закон.
Под одредени околности, можеме да ги обработиме вашите податоци делумно со цел да оцениме одредени лични аспекти (профилирање).
За да ви обезбедиме насочени информации и совети за производите, можеме да користиме алатки за проценка. Овие овозможуваат дизајн ориентиран кон потребите, комуникацијата и рекламирањето, вклучително и истражување на пазарот и мислењето.
Ваквите постапки може да се користат и за проценка на вашата солвентност и кредитоспособност, како и за борба против перење пари и измама. „Вредности на оценката“ може да се користат за проценка на вашата кредитоспособност и кредибилитет. Во случај на бодување, веројатноста се пресметува со помош на математички методи со кои клиентот ќе ги исполни своите обврски за плаќање во согласност со договорот. Ваквите вредности на оценување нè поддржуваат, на пример, при проценка на нашата кредибилитет, донесување одлуки во контекст на зделките на производи и се вклучени во нашето управување со ризик. Пресметката се заснова на математички и статистички признати и докажани методи и се заснова на вашите податоци, поточно приход, расходи, постојни обврски, професија, работодавач, должина на услугата, искуство од претходниот деловен однос, отплата на претходните заеми во согласност со договорот и информациите од кредитни агенции.
Информации за националноста и посебните категории на лични податоци според чл. 9 GDPR не се обработени.
Информации за вашето право на приговор според чл. 21 од БДПР
Вие имате право во секое време да поднесете приговор против обработка на вашите податоци што се изведува врз основа на чл. 6, дел 1 of од БДПР (обработка на податоци врз основа на мерење на интересите) или чл. 6, дел 1 е од GDPR (обработка на податоци во јавен интерес). Предуслов за ова, сепак, е дека постојат основи за вашиот приговор што произлегува од вашата посебна лична состојба. Ова важи и за профилирање што се заснова на оваа цел во значењето на уметноста. 4, бр. 4 од БДПР. Ако поднесете приговор, ние веќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако не можеме да демонстрираме привлечни причини кои гарантираат заштита за обработка што ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или обработката им служи на целта за тврдење, вежбање или одбрана на правни побарувања .
Ние исто така ќе ги користиме вашите лични податоци за да извршиме директно рекламирање. Ако не сакате да добивате реклами, имате право да поднесете приговор на тоа во секое време. Ова исто така важи и за профилирање до тој степен што е поврзано со такво директно рекламирање. Овој приговор ќе го почитуваме со ефект во иднина. Ние веќе нема да ги обработуваме вашите податоци со цел директно рекламирање, ако имате против за обработка за оваа намена.
Приговорот може да се поднесе без да се придржува кон какви било барања за формулар и доколку е можно да се испрати до
Mazda Austria GmbH или дилер (да се прилагоди)
Нашата политика за приватност и информациите за заштита на податоците во врска со нашата обработка на податоците според членовите 13, 14 и 21 БДПР може да се менуваат од време на време. Сите промени ќе бидат објавени на оваа страница. Постарите верзии може да се видат во архива.

ПОСТАВКИ ЗА ПРИВАТНОСТ
Можете да управувате со вашата приватност и како собираме податоци за вас на страницата
УПРАВУВАЈТЕ СО ВАШИТЕ ПОСТАВКИ
ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА НАШАТА ВЕБ СТРАНИЦА
Изјава за приватност

Заштитата на вашата приватност при обработката на вашите лични податоци е важна грижа за Мазда и сите лични податоци собрани за време на посетите на нашата веб-страница се обработуваат од нас според законските одредби што важат за земјите во кои се одржуваат веб-страниците . Нашите веб-страници може да содржат линкови до други страници чија содржина не е под наша контрола и Мазда не може да прифати одговорност за содржината на овие веб-страници.
Собирање и обработка на лични податоци
Кога ги посетувате нашите веб-страници, нашиот веб-сервер автоматски го обновува името на вашиот провајдер на Интернет услуги, веб-страницата од која не посетувате, веб-страниците што ги посетувате и датумот и должината на вашата посета. Дополнителни лични податоци се чуваат само ако волонтираат од вас, на пример во контекст на регистрација, анкета, конкурс или за извршување на договор.
Треба да се напомене дека социјалните додатоци на веб-страницата, како што е Фејсбук, директно ги доставуваат податоците на оние најавени корисници до серверот и исто така, корисничките податоци на посетителите кои не се членови на Фејсбук. За вашата информација е прикачен линк до приватната политика на Фејсбук //www.facebook.com/policy.php

Безбедност
Мазда користи технички и организациски безбедносни мерки со цел да ги заштити податоците што ги имаме под своја контрола од случајно или намерно манипулирање, загуба, уништување или од пристап од страна на неовластени лица.
Правно одрекување
ReCAPTCHA на Google:
Врз основа на нашиот легитимен интерес за спречување на спам и злоупотреба, ние исто така ја користиме функцијата reCAPTCHA на Google на нашата веб-страница. Оваа функција првенствено се користи за да се разграничи дали влез е направен од физичко лице или злоупотребуван од автоматска обработка. Услугата вклучува испраќање на IP адреса и евентуално други податоци што ги бара Google за услугата reCAPTCHA на Google. Дополнителни информации за Google reCAPTCHA и политиката за приватност на Google може да се најдат на https://policies.google.com/privacy?hl=en

Одрекување за Google Analytics
Оваа веб-страница исто така користи Google Analytics, услуга за веб-аналитика обезбедена од Google Ireland Limited, Гордон Хаус, ул. Бароу 4, Даблин, D04 E5W5, Ирска („Гугл“). Google Analytics користи колачиња, кои се текстуални датотеки поставени на вашиот компјутер, за да помогне на веб-страницата да анализира како корисниците ја користат страницата. Информациите генерирани од колачето за вашата употреба на веб-страницата (вклучувајќи ја и вашата IP адреса). Вашата IP адреса ќе биде анонимизирана и Google нема да ја поврзе вашата IP адреса со други податоци што ги има Google. Може да одбиете употреба на колачиња со избирање на соодветните поставки на прелистувачот. Сепак, имајте предвид дека ако го направите ова, можеби нема да можете да ја користите целата функционалност на оваа веб-страница. Покрај тоа, можете да спречите собирање и употреба на Google (колачиња и IP адреса) на Google со преземање и инсталирање на додатокот на прелистувачот достапен под https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?. Дополнителни информации во врска со условите за користење и приватноста на податоците може да се најдат на https://www.google.com/analytics/terms/.
Кликнете овде за преглед на приватноста на Google, за да се откажете од проследувањето од Google Analytics на сите веб-страници, посетете:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Алтернатива за приклучокот на прелистувачот или во случај да прелистувате преку мобилни уреди, можете да го деактивирате Google Analytics со кликнување на следната врска. На компјутерот ќе се постави колаче за исклучување, што спречува идно собирање на вашите податоци при посета на оваа веб-страница. (Ова Opt-Out-Cookie ќе функционира само во рамките на овој прелистувач на вашиот уред. Ако ги избришете колачињата на вашиот уред, но сакате да продолжите да го блокирате следењето на оваа веб-страница, ќе треба повторно да кликнете на врската).
Технологијата за следење - Eloqua, користена на нашата веб-страница и во нашите е-пошта за маркетинг
Ние користиме Eloqua Маркетинг автоматизација на софтвер од Oracle маркетинг облак за да ја персонализираме нашата комуникација со вас, за страниците на нашите веб-страници и за информациите што ви ги испраќаме.

Колачиња од Eloqua
На соодветните страници, Eloqua користи колачиња и JavaScript код за мерење на однесувањето на корисниците и за пристап до одредени информации, на пример, патувањето што ќе го однесете на нашата веб-страница, вашето однесување со кликнување, изворната IP (вашата IP адреса), земјата од која пристапувате до нашата веб-страница, типот на прелистувачот, итн. Eloqua додава колаче на вашиот уред кога за прв пат ќе ја посетите нашата веб-страница. Ние ги користиме колачињата Eloqua и информациите од кодот JavaScript за да ја анализираме вашата употреба на нашата веб-страница и нашите комуникации за да разбереме што ве интересира и како можеме да ги подобриме комуникациите што ги добивате од нас.
За да примате лични комуникации и да го персонализирате вашето корисничко искуство, ние ги поврзуваме личните информации што сте ги споделиле со нас преку формулар за поднесување, на пр. претплата за билтени, барање за тест-уред, итн., до информациите за прелистувачот поврзани со колачето Eloqua на вашиот уред. Колачето ќе биде оневозможено по две години, освен ако прво не го избришете од поставките на прелистувачот.
Ние ги користиме колачињата „Елокуа“ засновани врз уметност 6 (1) реченица 1 ѓ) БДПР, при што ги проследуваме горенаведените легитимни интереси.

За да го оневозможите следењето на колачињата Eloqua, ве молиме прилагодете ги вашите преференци овде.

Eloqua-пошта за комуникација
Е-поштата испратена со користење на Eloqua вклучуваат одредени технологии за следење. Овие податоци ги користиме првенствено за да откриеме кои теми ве интересираат, со разбирање дали се отвораат нашите е-пошта и кои врски сте кликнале. Потоа ги користиме овие информации со тоа што ги поврзуваме со постојните информации за следење или профилирање, за да ги подобриме е-поштата што ви ја испраќаме и да понудиме персонализирано искуство во рамките на услугите што ги нудиме.

Доколку сакате да престанете да примате е-пошта од Mazda Ireland, можете да го направите на следниве начини:
- Отпишете се лесно од која било маркетинг-е-пошта со кликнување на врската за откажување претплати во е-поштата
Моја апликација Mazda - ако сте регистрирани за апликацијата My Mazda, можете исто така да промените какви било детали или да ги измените преференциите за маркетинг во рамките на апликацијата. H1
- Моја апликација Mazda - ако сте регистрирани за апликацијата My Mazda, можете исто така да промените какви било детали или да ги измените преференциите за маркетинг во рамките на апликацијата.

1Прикажаните возила може да не бидат исти како моделите наменети за македонскиот пазар. Боите и одредени внатрешни и надворешни карактеристики, може да се разликуваат од реалниот модел и возилата може да бидат опремени со дополнителна или опционална опрема.