ИЗДАВАЧ

Издадена од:
ДТМВУ„Стар Моторс ДООЕЛ“-Скопје
Скупи 12
1020 Скопје
Северна Македонија
Е-пошта: info@mazda.mk

Веб адреса: www.mazda.mk

Управен директор: Жарир Филип Хамдан
ЕМБС: 6847030

1Прикажаните возила може да не бидат исти како моделите наменети за македонскиот пазар. Боите и одредени внатрешни и надворешни карактеристики, може да се разликуваат од реалниот модел и возилата може да бидат опремени со дополнителна или опционална опрема.